प्रधानमन्त्री ज्यू, यो चित्कार र शोकका बीच पनि तपाईंलाई निद्रा लाग्छ है?